Bank Of International Art Money
www.art-money.dk

 
     
 

B.I.AM (ÖDìF) ÅoDØÛCk ok íÛD× MoA íÏÏØÎCÝìF ÈÛDF íÛCpëC¢iF

(flash view)

PÛD¾ EÞ ÝìzpJ H¥Û
install persian web font
 
   
     
 

ælëC
aioDN
D MoA PDC
yqoC
kpFoD
lp
D 7

lph
D PGR

DOpz D PGR
íÛD× MoA ½p¤ ÚDÇ×
"ÖDìF" ÚClÜ×pÜç
"ÖDìF" êDèçDË¡ëDØÛ

     


"DF" D MoA ,lC

íµßÜF Þ í¥iz ,HÎDV ,DGëq éÆ íÎßJ .kpÆÄÏh Co kßh ÍßJ ÚCßOF éÆ kpìËì× P·¡Û DWÛA qC íÛD× MoA ælëC
Þ Eßh êlzo TµDF Þ lÜÆ Ðd êld DN Co lÜ×pÜç êkD¥OÂC ÐÇ¡× lÛCßOF éÆ íÎßJ .lzDFyqoC DF ÚCpËëk êCpF
kDØOµC êDV éF .lzDF íÎßJ éÊpF ælÜÜÆ ÝìØ©N D¥iz êkp¾ éÆ PwÛA íÛD× MoA ælëC .kßz é·×DV ok PGS×
Þ kpìËì× ælè·F Co ¢ëßh oDÆ PìÎß·w× oÞpº Þ PÂCl¤ DF ÍßJ ÄÎDh , íÎßJ êqDW× êDèØOwìv éF oßÆ
.koÞDì× lëlJ Co é¾p¬Þk êkDØOµC

íÛD× MoA .kß¡ì× éOhDv DìÛk pvCpv ok ÚClÜ×pÜç éÏìvßF éÆ PvC qDv Pvk íÎßJ Art Money íÛD× MoA
æpìhm íÛD× MoA éÆ MÞD¿N ÝëC DF PvC ,kß¡ì× ælìWÜv Ô¬ æpìhm DF éÆoß¡Æ Èë íÏ× ÍßJ ßaØç ¸ÂCÞ ok
qC ÚCßOì× íÛD×q pç ok íÛD× MoA DF .PvC ÚA lìÎßN ok ælÜÜÆ PÆpz ÚClÜ×pÜç kCl·N uDvC pF oß¡ÆÈë êpÜç
.lëph êpÜç oDÆ B.I.AM "ÖCëF" íÛD× MoA íÏÏØÎC ÝìF ÈÛDF ß©µ ÚClÜ×pÜç éìÏÆ

ÍßJ ÄÏh êDëÞo .kkoßÜì× ok CoÛA Þ lvDÜ¡ìØÛ êqp× éÆ íëDëÞo .koCk éØ¡Zpv DëÞo Èë qC ¸ÂCÞ ok íÛD× MoA
Ä¡µ Þ íOvÞk kDWëC éÆíÎßJ .lÜÇì× ßËO¿Ê kDWëC éÆíÎßJ .PvC fϤ ÍßJ íÛD× MoA .ÙÎDv ÍßJ ,Eßh ÍßJ .kßh
ælëp¾A lÜ×pÜç Èë ÚDOvk DF Þ Ð¤C Þ íÃìÃd ÚA qC êC éÊpF pç .PwìÛ íOÎÞk û íJDZ ÍßJ íÛD× MoA .lëDØÜì×
íÛD× MoA .PvC ælÛq Þ í¥iz ,ælÜÜÆ ÈëpeN ,ælÜçk íçDÊA ,pǾ Åpe× ,HÎDV ,DGëq íÛD× MoA .PvC ælz
pç .koÞ Dì× lëlJ «DGNoC DèÛDwÛC ÝìF Þ íëDÜzA Dç éGëpº ÝìF ,lèÜì× pv P¡J Co DçoÞ¡Æqp× éÆ Pwëß íÎßJ
.Ä¡µ Þ ÖCpOdC ,PÂCl¤ æoDF ok ,ÚDèV qC êC ézßÊ ok êlÜ×pÜç qC íÎÞ ,PvC Íß íÛD×MoA éÊpF

     
 

:æDË¡ëDØÛ

Århus: 2.03-02.04, Østerbro: 1.04-30.04, Charlottenlund:
28.03-12.04,
Ålborg: 04.04.

     

 

 

ok ÍßØ·× ÍßJ DF éwëDÃ× ok íÛD× MoA .PwìÛ ÍßJ qC ÍßØ·× PzCkpF ÍßØ¡× éÆ PvC okDÛ íÎßJ íÛD× MoA
qC ÚDwÛC éÆPvC êkDØOµC æoDF ok íÛD× MoA .PwìÛ ívCÛzCÛ ælëC íÛD× MoA .PvC ÍßØ·× pìº Ô×DÆ é·×DV
.PvC éOzCnÊ é¨ÞD·× éF Co êC ælz éOhDÜz íz ,êpËëk DF yoClëk ok£Dh íND¿ëp¡N éëDJ pF Ùël êDèÛD×q
Ô×DÆ Þ ækßF íÛD× MoA êrÆp× Þ íϤC êCrVC qC ßËO¿Ê .kßz ælìØè¾ Þ ælz ækCk fì¨ßN PwëCF íÛD× MoA
ok Ä¡µ Þ fϤ , íOvÞk éÇGz kDWëC êCpF êCéëDJ éÛßËÜëlF íÛD× MoA íÏÏØÎC ÝëF ÈÛDF "ÖDìF" .PvC êoÞp¨
íwÆ pç ÝëCpF DÜF .lÜÇìØÛ P²¾De× ÚA qC Þ éOwÛClÛ kßh ÚA qC Co íÛD× MoA ælëC "ÖDìF" .PvC Ýì×q pvCpv
Ú A êCpF Þ ækpÆ ÄÏh Co kßh ÍßJ lÛCßOì× íÛDwÛCpç .kpìËF ÖDèÎC ÚA qC Dë Þ ækpÆ íKÆ Co "Ö DìF" ælëC lÛCßOì×
.kßz ÐñDÂ ízqoC

pìº Þ kCqA ,qDF êkDìÜF "ÖDìF" .PwìÛ ÍßJ Þ Mol æoDF ok "ÖDìF" .lWÜËìØÛ ÚDÇ× Þ ÚD×q ok "ÖDìF" DëÞo ÚßaØç
bìç ÚßÛD PeN "ÖDìF" .lzDF lÜ×pÜç êkp¾ êkCqA éF íFDìOvk êCpF íÇØÆ lÛCßìO× PëDèÛ ok éÆ PvC êrÆp×
íwÆ.kpënKì× Co ÚClÜ×pØç éØç Þ ækpÇÛ ÍDصC oßwÛDv "ÖDìF" . PwìÛ ÚA pF íÎßJßÛß× Þ ækßGÛ íOÎÞk Dë oß¡Æ
.PwìÛ ÚA yÞp¾ Þ lëph ÚDÇ×C Þ ækßGÛ íÛD× MoA íÏÏØÎC ÝìF ÈÛDF B.I.AM "ÖDìF" ÈÎD×

     
 

 

     
 


aioDN

kCh Be- I am lCO ب ok PvC D MoA C F DF D i B.I.AM "DF"
D Dvo kp HV kh F Co ص D Dqo ,rN PGS VN "DF" ,xvDN qC xJ lC .kz
oGA J uoF F "DF" 2000 Dv ok .lk DGOvC A qC kp pm Co "DF" klO DDˡD
.PpnJ ׷ J oDok Co D MoA C ok DV .PzCk D Opz A ok lz Mߵk oDCk o k
ok Co "qp lF J "D DF D MoA DˡD oDCk DF FDv pl pDؾD x 2003 Dv ok
.kߡ DK

"DF" joDN PvC OzCk kV D DzC ok ,D MoA F l DDq qC C ok
.Pw DDJ qDA Co

     
 

 

     
 

 

D MoA PDC ةN

D MoA p PJ D o pF .lzDG 18 * 12 PFDR qClC DF lp Pvk OhDv ФC p pRC D MoA
p lF .PvC Po FD lp DC ,D ,"DF" PDv D ,h joDN ,i Dpv oDz
.kz C oDFpJ l p CpF kqDv oCppF kp kN DF vDN fv lCO lp

Clp D pC C CpF .PvC D MoA PDC l ةN D MoA C F DF
B.I.AM "DF"
D lF .PvC OWOwV FD DWÜëC ok Dë
www.art-money. dk PDv ok "DF" ߩ
CpF D MoA O .lFD D׬C A PDC qC DN OC Co lp D "DF" PCv ok lCO D MoA
.kz pV DOdC HN qC DN O PGR C pF o lFph joDN oClph D ,kߡ Ohp oDF C

     
 

 

     
 

yqoC

lz h Dk êDWÆok C D lp vo vC DF A yqoC PvC DVJ C ok D MoA
lph Mol .koCk OwF ADF F lz Op qClC o DF D MoA yqoC . kߡ lWv ,PvC
O krC A DF F o 5 Dv p Dv 7 DN kFpRC h Dv C ok o 20 DF pFCpF D MoA DF
yqoC lz N o߬ D MoA DF .kkp PFDR o 50 yqoC F A DF Dv 7 Pzn qC xJ
.PvC pOorF ط J qC A qClC Dd ok kF pO p pRC lph DF wD ok A C
     
 

 

     
 

 

kpFoD

ok D MoA p DD Pw .kp pJ lD ,lpnK Co A DDV ok CO Co D MoA
.kkp DC Pw C F qo p kߡ PD DWÜëC ok Dë
www.art-money.dk "DF" PDv
F Co DF D MoA DF Co
(B.I.AM )CF DF ߩ Clp p oDRA DF 50% CO ԷF
F kDNvC CpF C ok D MoA .Pw D MoA CpF J klW PD ok ,kp PhCkpJ e J
.PvC J DV

Dpv ,FDN Cܵ F ,D CpF A qCCO ,PvC ФC p pRC D MoA p DWA qC ÝìÜaØç
Ozn DDˡD qC "DF" PDv ok lCO Dz .kp kDOvC w oA V D l ,oCn
.lkp Ϯ D MoA lA

     
 

 

     
 

 

lp

PvC lp kp P~w C .lFD PGNp yqoC DF oDZDF Co kh lp D MoA h DF
Z Nǡ DF lp .kqDv kle ,koCk p pRC h PFD qClC A F Co kh D MoA lN
.PvpFo pRC pF lk p Oe ,p DGq ǡ ,D MoA h CpF lz p Dq oCl


F Od lFD Pvk h p kCqA F kpF pF DC C qC lCiF PvC lp í¾p¬ qC

.lD PD "DF" zJ pq ok Ow C
Gz C

     
 

 

     
 
D MoA h CpF D 7

.p hDz p -lzDF lp PwDF Dz .1

.lzDF lp Pvk OhDv C pRC PwDF D MoA .2

Dv Noߤ ok- yp C Dv ,h Dv ,Dpv oDz PvC pOODv 18 * 12 D MoA qClC .3
PJ D o pF lp DC D ,
www.art-money.dk PDv -lzDF MDO yp Dv DF h
.PvC lz Uol A

xJ .kߡ krC o 5 Dv p A DF F Dv 7 DN koCk o 20 yqoC yp C Dv ok D MoA .4
.kkp PFDR o 50 oCl F A yqoC Dv 7 qC

.kp PhCkpJ Co "DF" Clp pRC DF 50% DN D MoA DF CO .5

.kp kDOvC ,lD PGR "DF" ok Co kh DOpz kr Dk pvCpv ok CO Co D MoA .6

.lCkppF Dh F oDFk CpA CO ,D MoA ykp C qC xJ .7
     
 

 

     
 

 

lph


Clp D .lpF uDN DNp ko lp DF pOC D D ݿN vF D MoA lph CpF -
.PD lCh DWÜëC ok Dë Þ
www.art-money.dk PDv ok Co "DF" ߩ
C .PvC kCqA D MoA yp lph MDGz ǡN ,ߥh kCpC D Dk DpD CpF -
.lzDF OzCk "DF" ok D PGR F qD C lF ,kp ص Ow lCO MDGz

     
 

 

     
 

 

"DF" ok D PGR

C.lߡ OpnJ "DF" ok D MoA h D 7 G Moߤ ok Clp .lzDF lp lDF DØz
PFD OzCk pF lF Dz ppRC PwC .Pw l PD p hDz Z ok
DNkh q C wǵ Cp ,kp Pvok D MoA 5 Dz .lzDF OzCk Co Ck DF DpND o pF lz kDJ
"DF" CpC Gz pq uokA F ,kޡ Dz p Dd cpz Dz MDi Dz D PGR p
:loCl DvoC ,PvC oDCkok

 

Emil Bahri
Spiesgade 4, 2th.
9400 Nrresundby
Danmark
Telefon: 0045-98132311
E-Mail: emil@simurg.dk


.kߡ PD DWÜëC ok voD wC DFq F D PGR p .

     
 

 

     
 

 

"DF" ok Dz r Ppz pF lDz Dب lz kDOvC DˡD CpF kߡ d "DF" ok pRC 3
Gz ok UoDh CpC ok DˡD oCrpF CpF r pRC 1 zoA ok pOk oC DWC CpF pRC 1 .PvC
.kkp d oDCk-oGA ok C "DF" CpC

:PvC w Ͼ DA NA ok "DF" uokA

Flemming Vincent
2450 Kbenhavn SV
Bdehavnsgade 47
Danmark
Telefon: 0045-70201886
E-Mail: vincent2art-money.dk

PDv ok Co q ok pOF MDԬC D PGR p ,uokA
.lDpF d
www.art-money.dk

 

     
 

 

     
 

DOpz D PGR

D qC iF D DN CpF lD kCpC DOpz ,DDzp CpF D PGR DC
.PvC ælz Dìè× DWÜëC ok ,loCk PDok D MpA Dz p ko

 

 

   
webmaster@simurg.dk- 2004